ماده 1 نام اتحادیه : اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه شیراز می باشد.

ماده 2 اتحادیه شخصی است حقوقی، غیرانتفاهی و غیر تجاری است که به موجب ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوطه تشکیل و پس از ثبت رسمیت می یابد.

 

موضوع و اهداف اتحادیه به شرح زیر است:

انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی. تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود و همچنین تلاش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی به مردم و اطلاع رسانی مناسب و رسیدگی به شکایات دریافتی از سوی انان.