وزارت صنعت معدن و تجارت

پروانه فعالیت اتحادیه

در اجرای مواد 21-22-23 قانون نظام صنفی و مقررات مربوطه، انتخابات اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه شهرستان شیراز در تاریخ 14/08/1397 برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرس به شرح ذیل از تاریخ 23/08/1397 برای مدت چهار سال انتخاب و عهده دار مسئولیت اتحادیه می باشند.

شناسه ملی اتحادیه : 14004715602

 

اعضا هیئت مدیره

منیژه بهرمن

منیژه بهرمن

نائب رئیس اول
صدیقه سبزه علی

صدیقه سبزه علی

نائب رئیس دوم
لیلا تسلیمی

لیلا تسلیمی

خزانه دار
فاطمه سعیدی
مهسا امیر عضدی

مهسا امیر عضدی

بازرس ماده 23