وزارت صنعت معدن و تجارت

پروانه فعالیت اتحادیه

در اجرای مواد 21-22-23 قانون نظام صنفی و مقررات مربوطه، انتخابات اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه شهرستان شیراز در تاریخ 22/03/1402 برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرس به شرح ذیل از تاریخ 21/04/1402 برای مدت چهار سال انتخاب و عهده دار مسئولیت اتحادیه می باشند.

شناسه ملی اتحادیه : 14004715602

 

اعضا هیئت مدیره

منیژه بهرمن

منیژه بهرمن

نائب رئیس اول
صدیقه سبزه علی

صدیقه سبزه علی

نائب رئیس دوم
فاطمه سعیدی

فاطمه سعیدی

خزانه دار
سکینه حقیقی

سکینه حقیقی

عضو اول
فرزانه زلرع

فرزانه زارع

عضو دوم
مریم روحی

مریم روحی

بازرس ماده 23