منشور اخلاقی رفتاری آرایشگاه های زنانه

ما کارکنان آرایشگاه های زنانه شهرستان شیراز

بر این باوریم که همراه با وجدان اخلاقی و رفتاری خدمت گزاران در عرصه بهداشت و سلامت فردی و روحی و روانی مشتریان بوده و به اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر اعتقاد کامل داشته و جهت تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

1-باور به فرهنگ دینی و ملی، پیروی از آن در گفتار و رفتار خود و ارتباط با مشتریان با تاکید بر رعایت تقوی، ادب، نزاکت رفتار و اعتدال همراه با ارزش های جامعه ایرانی اسلامی.

2- پای بند به ارزش های اخلاقی در ارتباط و تعامل فردی با توجه به چهار اصل: پاکدامنی، صداقت، حجب و حیا و صراحت بیان در عدم پذیرش مشتریانی با سبک های غیر متعارف و ضد ارزش های انقلابی و اسلامی.

3- رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به مشتریان و پای بند به فرهنگ اسلامی و مسئولیت پذیری و اعتقاد کامل به انجام کار.

4- پای بند به فرهنگ ایرانی اسلامی و تلاش در عرصه خدمات آرایشگری به زنان و جلب رضایت آنان مطابق با اهداف جامعه اسلامی ایرانی.

5- مشارکت در تصمیم سازنده و تصمیم گیری و تشریک مساعی و پیشنهاد سلیقه ی فردی و القا و تلفیق الگوی اسلامی به مشتریان در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

6- رعایت و اجرای کامل قوانین و مقررات و ضوابط آرایشگری و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تعاملات و ارتباطات غیر متعارف و حفظ اطلاعات شخصی مشتریان.

7- الزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه آرایشگری و ایجاد توازن بین منافع فردی با اولویت دهی به جامعه نظام اسلامی.

8- توجه به جایگاه شغلی و رعایت الزامات، ملاحظات، نقش ها و مسئولیت های قانونی در رابطه با پیشگیری از عوامل خلاف قانون و اخلاق اسلامی.

9- ارتقا و توسعه تجربه و دانش هنر آرایشگری به عنوان سرمایه جامعه اسلامی و به اشتراک گذاشتن نظرات مشتریان در چارچوب جامعه انقلابی و اسلامی ایران.

10- ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیت ها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت مشتریان.

11- رعایت بهداشت فردی و آراستگی پوشش ظاهری و پیراستگی محیط کار مطابق با فرهنگ اسلامی ایرانی.

12- توجه به سلامت روحی روانی و جسمی مشتریان و خودداری از ترویج مدگرایی خلاف اخلاق جامعه اسلامی ایرانی

13- ایجاد محیطی مناسب و آرام با فضاسازی مناسب در محیط کسب و کار و عدم استفاده از تصاویر و موسیقی های غیر اخلاقی.