در اجرای مواد 21-22-23 قانون نظام صنفی و مقررات مربوطه، انتخابات اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه شهرستان شیراز در تاریخ 1402/03/22 برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرس به شرح ذیل از تاریخ 1402/04/21 برای مدت چهار سال انتخاب و عهده دار مسئولیت اتحادیه می باشند.